Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2017

1284 d619
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
1322 9578
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— Małgorzata Halber

May 29 2017

8540 e0a6 500

 

Reposted fromirmelin irmelin viabzdura bzdura
1637 40c1 500
Reposted fromjanghye-yung janghye-yung viabzdura bzdura
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viabzdura bzdura
0444 4f4f
Reposted fromcalifornia-love california-love viabzdura bzdura

May 28 2017

7633 4bfb 500
Reposted fromskomplikowanie skomplikowanie
7581 0e37 500
Reposted fromskomplikowanie skomplikowanie
0420 000d
Reposted fromskomplikowanie skomplikowanie viaever ever

   

Czasem mam ochotę sama sobie przypierdolić.
     

— na przykład teraz.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaever ever

May 17 2017

5870 ba3a
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa

Odkąd pojawiłeś się w moim życiu, już nigdy nie będę taka jak dawniej.

— E. L. James

Przyzwyczajasz się do człowieka, a on co? Wysiada na następnym przystanku.

— Piotr C. "Brud"
2025 26fb 500
Poznań, gdzieś w okolicach Starego Rynku.
Reposted frommaybeyou maybeyou viaola4650 ola4650
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl